یادداشت های یک لِیدی

باید دستِ خستگی را گرفت

بعد دو نفری ولو شد روی تخت

و وقتی چشم هایت را باز می کنی خستگی رفته باشد