یادداشت های یک لِیدی

*


" پَرستِش " با صدای " داریوش "